Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
 
Loeswijk in Mierlo
Loeswijk te Mierlo. (Aquarel door J.M. Schellekens)

De geschiedenis van Mierlo

De geschiedenis van Mierlo is op verschillende manieren en door verschillende auteurs beschreven. Op deze pagina kijken we naar de beschrijving zoals die door Jac. Heeren is samengesteld en gepubliceerd in De Zuid-Willemsvaart in de periode oktober 1940 - juli 1941.

De Zuid-Willemsvaart als krant

De Zuid-Willemsvaart kennen we natuurlijk als kanaal ten noordoosten van Mierlo, waar het Eindhovensch Kanaal in uitkomt. Dat er een krant is geweest die deze naam ook gedragen heeft is in veel mindere mate bekend. De Zuid-Willemsvaart is in 1881 opgericht en verscheen twee keer per week als regionaal blad. In 1916 werd de frequentie opgevoerd naar 3 edities per week en vanaf 1921 was het een dagblad. Dit bleef zo tot net na de bevrijding van Helmond in 1944 toen de uitgave stopte. Na de oorlog verscheen als opvolger De Aabode, welke naam in oktober 1944 veranderd werd in het Helmonds Dagblad. In 1993 is het Helmonds Dagblad volledig opgegaan in het Eindhovens Dagblad dat met een regionale editie Helmond nog steeds verschijnt.

Inhoudsopgave

oude schoolmeester


De geschiedschrijver Jac. Heeren

Jacobus Josephus Maria Heeren werd op 13 november 1888 te 's-Hertogenbosch geboren. Hij woonde in zijn jeugd in Donk (van Beek en Donk, tegenwoordig Laarbeek) waar hij ook de lagere school bezocht. Nadat hij de Bisschoppelijke Kweekschool in 's-Hertogenbosch had doorlopen, werd hij in 1907 op 19-jarige leeftijd aangesteld als 'derde onderwijzer' aan zijn oude lagere school. In 1910 behaalde Jac. de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer. Daarna volgde hij een viertal jaren lessen Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Leergangen. Jac. Heeren werkte van 1910 tot 1952 in het R.K. Lager Onderwijs in de gemeente Helmond. Hij was ook verbonden aan de plaatselijke Nijverheidsavondschool. Heeren trouwde op woensdag 3 november 1915 in Schiedam met Maria Johanna Hersbach. Op enkele jaren na woonden ze de rest van hun leven in Helmond, daar hebben ze op heel veel adressen gewoond. Het echtpaar kreeg tien kinderen, zeven zonen en drie dochters. Jac. Heeren overleed op 19 augustus 1967 op 78-jarige leeftijd.

oude schoolmeester
Een oude schoolmeester in zijn klas.
Naast zijn werk als (hoofd)onderwijzer en de tijd die hij voor zijn grote gezin nodig had, heeft hij zich uitgebreid met de lokale geschiedenis van Helmond en omliggende dorpen bezig gehouden. Bepalend voor zijn ontwikkeling en belangstelling voor geschiedenis was, naast het feit dat hij onderwijzer was, de ontmoeting en zijn vriendschap met geschiedschrijver en journalist Hendrik Ouwerling uit Deurne. Ouwerling was van 1899 tot 1922 hoofdredacteur van De Zuid-Willemsvaart. Vanaf 1920 koos Heeren, gestimuleerd door Ouwerling, steeds vaker lokale geschiedkundige onderwerpen uit voor de artikelen die hij op een goed toegankelijke en eenvoudige manier met oog voor die details die de regionale krantenlezers aantrok, schreef. Zo publiceerde hij over de oorsprong van de stad Helmond, over Brouwhuis, Stiphout en Bakel, over het klooster van Binderen, de Tachtigjarige Oorlog, de Generaliteitsperiode, over de opkomst van de industrie, interessante Helmonders en over het kasteel van Helmond en natuurlijk niet te vergeten over Mierlo.

Jac. Heerens interesse voor de geschiedenis leidde er ook toe dat hij meer dan dertig jaar als secretaris en conservator aan het Helmonds streekmuseum in het kasteel van Helmond verbonden was. Veel groepen gaf hij op enthousiaste wijze een rondleiding. De gemeente Helmond kende in die jaren nog geen officiële archivaris. Het gemeentebestuur verzocht Heeren daarom ook een aantal werkzaamheden te verrichten in het stadsarchief. Hij voelde zich trots op die aanstelling en noemde zich archivaris van Helmond.

In zijn historische geschriften probeerde Jac. Heeren zo objectief mogelijk geschiedenis te schrijven door de beschikbare gegevens geordend bijeen te brengen. Hij verloor daarbij de details die de stads- en dorpsbewoners het meest aanspreken niet uit het oog. Hij bracht niet veel onderscheid aan in meer en minder belangrijke bronnen, omdat hij niet wilde ingrijpen: hij wilde de bronnen zelf laten spreken. Uiteindelijk schreef hij zo'n 1300 artikelen voor het grote publiek die met veel plezier gelezen werden. Er is ook wel wat kritiek op zijn manier van schrijven met name door moderne historici omdat Heeren geen eigen visie in zijn werk aanbrengt en zich vaak beperkt tot het bij elkaar brengen van bronnen zonder onderlinge verbanden te beschrijven of ze in een passend kader te plaatsen. Een tweede bezwaar is, dat er met enige regelmaat kleine fouten en slordigheden in zijn werk zitten, hetgeen niet verwonderlijk is in zo'n omvangrijk oeuvre. Bovendien gebruikte hij op latere leeftijd zonder controle zijn bestaande werk als basis voor nieuwe artikelen. Daardoor bleven eenmaal gemaakte fouten voortbestaan.

naar inhoudsopgaveOp deze site tref je de artikelen (soms iets aangepast) aan zoals ze zijn verschenen in De Zuid-Willemsvaart. Ze zijn voorzien van bijpassend beeldmateriaal dat niet in de krant heeft gestaan.

Bij elke aflevering staat een link naar de pdf van de betreffende editie van De Zuid-Willemsvaart, zodat je de oorspronkelijke tekst ook kunt inzien.


Inleiding door Jac. Heeren

Omdat ons gebleken is, dat veel lezers met belangstelling kennis genomen hebben van de artikeltjes, die we schreven over de Geschiedenis van Brouwhuis en meerderen ons verzochten op die wijze ook iets over de andere eerlang te annexeren dorpen mee te delen, daarom hebben wij eens nagegaan, wat er zoal in boeken en tijdschriften over Mierlo werd gepubliceerd. Aan de hand daarvan hopen wij nu een en ander uit Mierlo's historie te vertellen. Men verwachte echter geen aaneengeschakeld verhaal; daarvoor is onze studie nog te kort van duur geweest en daartoe ontbreken ons — tot nog toe — de nodige bronnen.

Jac. Heeren oktober 1940

naar inhoudsopgave

Disclaimer

De inhoud van de pagina's van deze bijdrage is samengesteld door Hans Verhees namens HKMyerle op basis van de edities van De Zuid-Willemsvaart van oktober 1940 - juli 1941. De teksten zijn zo goed mogelijk overgenomen en op sommige plekken aangevuld ter verduidelijking. Daarnaast is gebruik gemaakt van publicaties van HKMyerle, Taxandria en het Cartularium Mierlo van het BHIC. Zover de samensteller bekend, zijn deze uitgaven rechtenvrij. De teksten zijn voorzien van bijpassende afbeeldingen uit het archief van HKMyerle en het openbaar gedeelte van het World Wide Web. De samensteller heeft de afbeeldingen gebruikt in de overtuiging dat hiermee geen rechten geschonden worden, d.w.z. dat de afbeeldingen rechtenvrij zijn dan wel voor educatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Als er opmerkingen zijn naar aanleiding van deze publicatie of de disclaimer neem dan contact op met de webmaster of het bestuurssecretariaat van HKMyerle via het contactformulier.

naar inhoudsopgave

 


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees