Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    

logo erelid.

Speld erelid HKMyerle.

De Algemene Ledenvergadering van Heemkundekring Myerle kan een lid benoemen tot erelid van de vereniging. Deze eretitel kan verleend worden aan leden die zich op een bijzonder verdienstelijke manier hebben ingezet voor de vereniging. Van ereleden kan gezegd worden dat Heemkundekring Myerle op dit moment niet zo goed zou functioneren als dit lid er niet was geweest.

Heemkundekring Myerle kent een reglement ereleden en een formulier voordracht kandidaat erelid.
In de beschrijving hieronder bij de benoemde ereleden staan die verdienstelijkheden genoemd die in de voordracht zijn aangedragen, dus zonder de pretentie volledig te zijn.

Annie Berkers

benoemd 2023.

Annie is vanaf de beginjaren betrokken geweest bij Heemkundekring Myerle waarvan een groot aantal jaren in verschillende bestuursfuncties waaronder penningmeester en secretaris. Zij heeft de interne communicatie mede vormgegeven en was aanspreekpunt voor externen zoals regionale en bovenregionale erfgoedorganisaties en de lokale en regionale pers. Annie is betrokken bij de redactie van de Myerlese Koerier en zorgt ervoor dat de verspreiding van de Myerlese Koerier gesmeerd verloopt. Ze heeft de archeologie van Mierlo mede onderzocht en beschreven, is betrokken geweest bij meerdere opgravingen en de publicaties die daarover verschenen zijn. Voor de vereniging heeft ze gedurende een groot aantal jaren allerlei activiteiten georganiseerd onder andere lezingen, tentoonstellingen en vele excursies, zowel de jaarlijkse dagexcursie naar vele plaatsen in Nederland, België en Duitsland, als de meer regionale ‘kleine’ excursies.

Peter van den Berk

benoemd 2023.

Peter is vanaf de oprichting van HKMyerle betrokken geweest bij de vereniging, waarbij hij gedurende een groot aantal jaren het bestuur gediend heeft. Hij heeft de organisatiestructuur van de vereniging met de vele werkgroepen opgezet en heeft mede voor de inhoud hiervan gezorgd. Zelf is Peter heel actief betrokken geweest bij de werkgroep beeldherkenning vanaf 2009 en het digitaliseren en archiveren van foto’s onder andere op de centrale server. Hij is degene geweest die het project historische geografie heeft opgezet; eerst van Mierlo later vanuit Peelland en inmiddels ziet hij toe op heel Brabant. Op deze manier vertegenwoordigt Peter onze vereniging als ambassadeur naar vele andere heemkundekringen en erfgoedverenigingen. Peter is initiator van ICT binnen de vereniging zoals het digitaal archiveren, de NAS-server en het inzetten van de website van zowel Heemkundekring Myerle als van Historische Geografie Brabant.

Rinie Weijts

benoemd 2023.

Rinie is vanaf de oprichting van HKMyerle betrokken geweest bij de vereniging, waarbij hij gedurende een groot aantal jaren het bestuur gediend heeft in verschillende functies waaronder voorzitter en notulist. Rinie heeft het belang van de beide kernen, Mierlo en Mierlo-Hout, goed behartigd door het geven van vele lezingen over de geschiedenis van ons gehele werkgebied en ook inwoners heeft beschreven en besproken. Hij heeft de geschiedenis van de gemeente Mierlo zoals die was tot 1 januari 1968, het werkgebied van HKMyerle, onderzocht en beschreven, heeft een omvangrijke hoeveelheid beeldmateriaal verzameld en vastgelegd en vooral ook op velerlei wijze gepresenteerd. Hij heeft vele artikelen geschreven voor de Myerlese Koerier en daarnaast bijzondere uitgaves van de Koerier samengesteld of mede samengesteld zoals De Heksenverhalen, de Milo, de Haes en de Burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Rinie heeft zich ingezet voor meerdere projecten waarbij heemkunde onder de aandacht van Mierlo en met name ook het onderwijs in Mierlo, werd gebracht. Bijvoorbeeld rondom de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.

Theo de Groof

benoemd 2024.

Vanaf het begin is Theo een betrokken lid van onze vereniging, later heeft hij als voorzitter een aantal jaren onze vereniging gediend. Hij heeft het werken met een beleidsplan op basis van een toekomstvisie en richting geïntroduceerd waarbij onze visie en missie werden geformuleerde en geïmplementeerd. Theo is coördinator van de werkgroep Geschiedenis en heeft door zijn onderzoek heel veel nieuw materiaal voor onze vereniging uitgezocht en gepresenteerd. Zowel voor onze eigen leden, als ook voor andere heemkundekringen. Hij is lid van de werkgroep Myerlese Koerier en heeft hiervoor vele artikelen geschreven, ook heeft hij enkele jaren een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de Mierlo puzzel en als voorzitter van de jury op de jaarlijkse uitslagavond van deze puzzel.Hij heeft diverse boeken geschreven en uitgebracht over de Mierlose geschiedenis zoals over ons Oude Raadhuis en de Heilige Lucia kerk. Regelmatig geeft hij lezingen, denk hierbij aan het Eindhovensch Kanaal, Mierlose ondernemingen en de Brand in de Marktstraat.

Leo Lenssen

benoemd 2024.

Leo is vanaf de oprichting van HKMyerle betrokken geweest bij de vereniging, waarbij hij gedurende een groot aantal jaren het bestuur gediend heeft. Hij heeft de geschiedenis van Mierlo onderzocht en beschreven, heeft een omvangrijke hoeveelheid informatie verzameld over kadasters en deze beschreven en vastgelegd. Hij deelt die informatie met andere onderzoekers binnen onze vereniging, maar ook daarbuiten. Leo heeft de archeologie van Mierlo mede onderzocht en beschreven. Hij is een goede ambassadeur voor de vereniging door het enthousiast beantwoorden van vragen en het vertellen over de lokale geschiedenis aan iedereen die het wil horen (en ook die het niet wil horen) Op deze manier vertegenwoordigt hij onze vereniging als ambassadeur naar vele andere heemkundekringen om HKMyerle te promoten/sterker te maken. Hij heeft veel artikelen geschreven voor de Myerlese Koerier en daarnaast een bijzondere boek/uitgave over brouwerijen en herbergen samengesteld..

Giel Verest

benoemd 2024.

Giel is vanaf de beginjaren betrokken geweest bij onze vereniging, waarbij hij gedurende een groot aantal jaren het bestuur gediend heeft. Vooral in de rol van penningmeester. Daarnaast heeft hij de genealogie/stamboomonderzoek in de vereniging onderzocht en beschreven. Het gaat om het burgerlijk bestand van Mierlonaren vanaf 1810. Giel Levert op digitale wijze gegevens aan voor de werkgroep Historische Geografie die daar worden gekoppeld aan de (kadastrale) kaart van Mierlo zoals die is opgenomen in Historische Geografie Brabant. Hij is betrokken geweest bij de werkgroep archeologie, heeft met zijn voeten in het zand gestaan bij opgravingen en bodemonderzoeken en ook heeft hij meegewerkt bij het opmaken van rapporten m.b.t. activiteiten op archeologisch terrein. Vanuit de werkgroep bibliotheek heeft hij beschikbare materialen gedocumenteerd en in een database gezet.

Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees