Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Reactie B&W Mierlo op voorstel annexatie.

no. 13.A.I.

Uitbreiding der gemeente Helmond met gedeelten van de gemeenten Mierlo en Aarle-Rixtel.

Ingevolge art. 131 der gemeentewet moet het ontwerp van wet tot uitbreiding der gemeente Helmond met gedeelten van de gemeenten Mierlo en Aarle-Rixtel, hetwelk ons door Gedeputeerde Staten bij brief van 8 april 1925 G.nr.355. IIIe afd.A. is toegezonden, worden voorgelegd aan het oordeel van de Raad en van één door de kiezers voor de raad te kiezen commissie uit de ingezetenen.

Voorop stellen wij dat steeds het doel van ons streven was: EEN ZELFSTANDIG MIERLO ZO GROOT EN KRACHTIG MOGELIJK.
Het deed ons daarom genoegen uit het voorliggend wetsontwerp te mogen constateren dat Heren Gedeputeerde Staten hun aanvankelijke stand punt om Mierlo als zelfstandige gemeente op te heffen, door het een gedeelte bij Helmond en het andere bij Geldrop te voegen, hebben herzien. Wij menen daarvoor aan het College onze erkentelijkheid te betuigen al kunnen wij niet verhelen, dat de voorgestelde annexatie van een deel der gemeente bij Helmond ons zeer onaangenaam getroffen heeft. Immers elke vermindering van grondgebied en inwonertal, doet afbreuk aan de ontwikkeling en bloei onzer vooruitgaande gemeente. Wij hadden daarom verwacht uit de memorie van toelichting de overtuiging te zullen krijgen dat de belangen welke door het voorliggend wetsontwerp gediend worden, verre zouden uitgaan, boven de belangen, welke wij te behartigen hebben. Schoon noode zouden wij dan hebben medegewerkt om de belangen van Mierlo's ingezetenen te offeren voor het algemeen welzijn der streek, in de overtuiging dat ook Mierlo de gunstige gevolgen daarvan wel ondervinden zou. Bestudering van het ontwerp heeft echter niet tot dit resultaat geleid.

Mierlo is een sterk vooruitgaande gemeente. Sinds 1890 vermeerderde de bevolking met 70%. Landbouw naast industrie breiden zich uit, zodat naar onze mening de factoren aanwezig zijn voor een zelfstandige ontwikkeling. Uit welke gezichtshoek wij het grondgebied van Helmond ook bezien, wij kunnen niet de overtuiging krijgen dat gebrek aan grondgebied een normale stadsontwikkeling zou in de weg staan. Hoogstens 25 % van Helmonds oppervlakte is bebouwd. Voor ons is er van een stedelijk en landelijk deel geen sprake.

Wij kennen Mierlo allen (ook het Hout) als een groot Noord-Brabants dorp, waar naast vele landbouwers ook vele arbeiders wonen en waar naast landbouwerswijken, arbeiderswijken gelegen zijn . Tevergeefs zochten wij daar naar enig stedelijk karakter. Het deel dat volgens het ontwerp geannexeerd zou worden betreft voor veruit het grootste gedeelte, buurtschappen, welke uitsluitend door landbouwers worden bewoond. Vermenging van stedelijke en landelijke bevolking zal daarom naar onze mening door de voorgestelde annexatie niet worden voorkomen, maar integendeel veel eerder bevorderd.

Wij zijn er van overtuigd, dat het Politietoezicht te Mierlo een vergelijking met Helmond glansrijk kan doorstaan en menen het te mogen betwijfelen of annexatie bij Helmond de zelfkant ook in dit opzicht wel in betere conditie brengen zal. Met alle waardering voor het doel, dat Heren Gedeputeerde Staten met het voor liggend wetsontwerp beogen, hebben wij de overtuiging, dat de voorgestelde annexatie niet in het belang is van Mierlo, niet door het algemeen belang wordt gevorderd en dus strijdt met de circulaire van Gedeputeerde staten van de 19e november 1919 G.no.340 IIIe afd. Het komt ons voor dat voornamelijk financiële overwegingen Helmonds bestuur er toe hebben geleid bij Gedeputeerde Staten om uitbreiding van grondgebied aan te dringen. Wij menen goed te doen U verder te verwijzen naar onzen brief, aan Gedeputeerde staten d.d. 3 oktober 1923 no.11.A-I.

wapen Mierlo

Wij stellen daarom Uwen Raad voor aan Gedeputeerde staten als uw oordeel te berichten, dat hij zich tegen de voorgestelde annexatie en in 't algemeen tegen elke annexatie die de zelfstandigheid van Mierlo of een gedeelte daarvan aantast verzet.

 

Burgemeester en Wethouders van MIERLO

 

 

(gemeente archief Mierlo. inventarisnr. oud 26/3 - inventarisnr. nieuw 162)
overgenomen uit De Myerlese Koerier 1987-1

Meer lezen over de annexatieperikelen in die tijd, dat kan in het artikel: Het annexatiespook 1919-1929 zoals dat van de hand van Theo de Groof verscheen in De Myerlese Koerier in 2011.

 


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees